Privatumo politika

 Kamerytės.lt yra svarbus kiekvieno iš Jūsų pasitikėjimas kamerytes.lt  parduotuve, prekėmis bei paslaugomis. Šis 

pasitikėjimas neatsiejamas ir nuo tinkamo Jūsų asmens duomenų naudojimo bei apsaugojimo. Tam, kad 
žinotumėte, kaip yra gaunami, naudojami, tvarkomi ir apdorojami Jūsų asmens duomenys, kamerytes.lt  parengė šią 

privatumo politiką, su kuria galite susipažinti žemiau. Pažymime, jog visi veiksmai, atliekami su Jūsų asmens 
duomenimis, yra pagrįsti galiojančiomis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.


1. Sąvokos

1.1. Administratorius – kamerytes.lt rinkodaros skyriaus darbuotojas.
1.2. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė 
yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens 
kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio 
pobūdžio požymiai.
1.3. Asmens duomenų valdytojas – kamerytes.lt.
1.4. Paskyra – tai prisijungimo prie kamerytes.lt sąskaita, kuri sukuriama aktyviais Pirkėjo veiksmais pagal nurodytą veiksmų seką kamerytes.lt svetainėje ir kurioje yra saugomi Pirkėjo asmeniniai duomenys bei užsakymų istorija.
1.5. Slaptažodis – tai raidžių ir/ar skaičių kombinacija, sukurta ir naudojama Pirkėjo, siekiant registruotis kamerytes.lt sistemoje bei savo Paskyroje.
1.6. Taisyklės – tai prekių pirkimo – pardavimo kamerytes.lt taisyklės.
1.7. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes 
ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų. 
1.8. Kamerytes.lt paskyros – tai kamerytes.lt paskyros įvairiuose socialiniuose tinkluose (Pvz., Facebook), kuriose kamerytes.lt aktyviai bendrauja su savo esamais ir/ar potencialiais pirkėjais.


2. Bendrosios kamerytes.lt privatumo politikos nuostatos

2.1. Asmenys, norintys įsigyti prekių ir/ar paslaugų, ir/ar sukurti paskyrą kamerytes.lt, privalo pateikti šiuos 
duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, ir gyvenamosios vietos ir/arba prekės 
pristatymo vietos adresą. Pirkėjas laikomas atsakingu dėl pateiktų duomenų teisingumo. 

2.2. Pirkėjas, sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant 
įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako prekes ir/ar paslaugas iš kamerytes.lt kaip pardavėjo ar iš 

Partnerių, taip pat sutinka, kad jo Asmens duomenys gali būti perduoti kamerytes.lt Partneriams.

2.3. kamerytes.lt vidiniai technologiniai sprendimai užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys kamerytes.lt būtų 

apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų, praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.
2.4.  Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie kamerytes.lt Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei 

kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems asmenims neatskleisti Asmens 
duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis.

3. Baigiamosios nuostatos

3.1. Ši Privatumo politika įsigalioja 2016 m. rugsėjo 15 d. Bet kokie Privatumo politikos pasikeitimai bus 
skelbiami ir viešai matomi kamerytes.lt